No872飞的小虎牙写真套图38P飞的小虎牙秀人网

No872飞的小虎牙写真套图38P飞的小虎牙秀人网

病症亦多,何能尽述?盖未考《内经》大易之旨。

夫两唇属脾胃,肿而色紫红,近似胃中实火,其实非实火也。《唐书》曰:许裔宗,常州义同人也。

 既分左为阳,元阳应在左尺候之,右为阴,元阴应在右尺候之,何左右候之不相符也?大抵由外而入者,气机之阻,由内而出者,气机之散也。

 邪犯皮肤第一层,乃太阳所主,病现头项腰背疼痛,发热恶寒,邪既入于皮肤,如盗贼之入墙垣也。按大承气汤一方,乃起死回生之方,亦泻火救阴之方也。

或曰闺中妇女,多罹此疾,何含沙射影之有?即有肿痛甚者,乃元阳外脱之候,必现阴象以为据。

 吐血门中,罕用此方,此方原不治此病,设有因风、寒闭塞,以致吐血,兼见项背几几,自汗恶寒者,此方亦未始不可用也。此非表证,乃伏邪内壅,阳郁不伸,气液不能敷布于外,必得里气宣通,云蒸雨化,伏邪还表,方能作汗,譬如缚足之鸟,乃欲飞腾,其得可乎。

Leave a Reply